Share
Go down
avatar
Admin
จำนวนข้อความ : 15
Join date : 09/04/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://mat-thai.thai-forum.net

แพทยสมาคมฯ และ บทบาทในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่

on Thu Apr 12, 2018 5:18 pm
นอกจากการดำเนินงานในด้านของบุคลากร
แพทย์แล้ว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพของ
ประชาชนเป็นอันดับแรก และเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันเสาร์ที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมีข้อความบางส่วนในพระ
ราชดำรัส “คนที่สูบบุหรี่ สมองก็ทึบ ทำไปทำมาก็
ทึบขึ้นทุกที เพราะว่าเส้นเลือดในสมองมันตีบ มัน
เล็ก คิดอะไรไม่ออก ตอนแรกนึกว่าคิดออก แต่
ทีหลังมันก็คิดไม่ออก ทีแรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่
ทำให้กระฉับกระเฉง ตรงข้ามไม่กระฉับกระเฉง

ทำให้รู้สึกว่าทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลย
เห็นว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่า เห็นมีการรณรงค์ให้เลิก
สูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่ แก่เด็กอายุตํ่ากว่า 18
ที่จริงเด็กอายุ 50 ก็ควรจะห้าม” ประกอบกับ
องค์การอนามัยโลกมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า
“บุคลากรวิชาชีพสุขภาพกับการควบคุมยาสูบ”
หมายความว่ากลุ่มวิชาชีพสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์
เป็นผู้ท่จี ะช่วยให้ผู้คนเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่ที่ได้ผลดีเพราะประชาชนเชื่อถือคำแนะนำ
ด้านสุขภาพของแพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมฯ ใน
ขณะนั้นได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญชวนแพทย์จากสถาบัน
ต่างๆร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ” ขึ้นตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง
ปัจจุบันเพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกให้แพทย์
นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาโรคเสพยาสูบ และ พัฒนาระบบเครือข่าย
บริการเลิกเสพยาสูบ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็น
ที่มาของ “คลินิกฟ้าใส” จำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ
ในขณะนี้ ที่ทำหน้าที่ให้บริการเลิกยาสูบแก่ประชาชน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
       และในปีเดียวกันได้จัดตั้ง “เครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยเมื่อเริ่มแรก
จัดตั้งเครือข่ายนั้นมีองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ร่วมด้วย 5 องค์กรคือองค์กรวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล เภสัช และนักสาธารณสุข และท่านได้เชิญ
ชวนองค์กรอืน่ ๆอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีองค์กร
วิชาชีพด้านสาธารณสุขจำนวน 22 องค์กร ร่วมกัน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และพัฒนาระบบการบริการ
เลิกยาสูบให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงพิษภัยบุหรี่
และดำเนินการรณรงค์มากมาย จนเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก และเมื่อปี
2558เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ได้รับรางวัล WORLD HEALTH PROFESSIONS
ALLIANCE (WHPA) COLLABORATIVE PRACTICE
AWARD 2015 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ
เครือข่ายที่มีองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขร่วมกัน
ทำงานมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ ผลงานชัดเจน
เป็นรูปธรรม


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Thu Apr 26, 2018 2:01 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Admin
จำนวนข้อความ : 15
Join date : 09/04/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://mat-thai.thai-forum.net

Re: แพทยสมาคมฯ และ บทบาทในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่

on Thu Apr 12, 2018 5:20 pm
(ต่อ)

นับจากช่วงเวลาทีแ่ พทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมดำเนินการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็น
เวลามากกว่า 10 ปี ทำให้องค์กรภาคีหลักที่ได้ร่วมกัน
ดำเนินงานควบคุมยาสูบเห็นพ้องตรงกันว่า “การควบคุมยาสูบยังเป็นการดำเนินงานกันในวงจำกัด
ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเทียบกับ
มาตรการเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรุนแรงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการ
ควบคุมยาสูบยังจำ กัดอยู่เฉพาะหน่วยงานภาค
สุขภาพ และหน่วยงานในเมืองเป็นหลัก จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมแรง
เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งภาค
การสาธารณสุขและนอกวงการสาธารณสุข เพื่อร่วม
กันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปมาก”
ด้วยเหตุผลข้างต้นกลุ่มองค์กรภาคีหลักที่ได้
ร่วมกันดำเนินงานควบคุมยาสูบ จึงได้เสนอให้มีการ
จัดตั้ง “สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ (สคสบ)” เป็นพันธมิตรร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สังคมไทยเป็น
สังคมปลอดบุหรี่
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วย
บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น
องค์กรวิชาชีพแพทย์ องค์กรวิชาชีพสุขภาพ องค์กร
ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์
สื่อสารมวลชน ศิลปินดารา มูลนิธิ ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศรวม 834องค์กร ร่วมเป็น
พันธมิตรเครือข่าย ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่ง
ชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ